THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

30/08/2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt nam (VALC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của VALC (sửa đổi lần 5) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 15/05/2021;

Hội đồng quản trị VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VALC như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 28/09/2023 (Thứ 5).

2. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 30/08/2023.

Thư mời và Tài liệu họp sẽ được Công ty gửi tới Quý cổ đông theo đúng quy định.

Trân trọng

Nơi nhận (.......bản):

  • Như đề gửi;
  • Lưu VP.

                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                (đã ký)

                                                                          Trần Thanh Hiền