Cổ đông chính

Vietnam Airlines
BRG Group
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.