Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Bộ máy tổ chức

Hội đồng quản trị

1. Bà Nguyễn Thị Nga

- Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Chiến Thắng

- Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Ủy viên HĐQT

4. Ông Lưu Minh Chung

- Ủy viên HĐQT

5. Bà Hoàng Thị Minh Ngọc

- Ủy viên HĐQT

6. Bà Trần Thị Nguyệt

- Ủy viên HĐQT

 

Ban điều hành

1. Ông Lưu Minh Chung

- Tổng Giám đốc

2. Ông Đào Nguyên Đặng

- Phó Tổng Giám đốc