Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Bộ máy tổ chức

Hội đồng quản trị

1. Ông Trần Thanh Hiền

- Chủ tịch HĐQT

2. Bà Nguyễn Thị Nga

- Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Ủy viên HĐQT

4. Bà Trần Thị Tuyết Nhung

- Ủy viên HĐQT

5. Ông Ngô Việt Bắc

- Ủy viên HĐQT

6. Bà Nguyễn Hải Thanh

- Ủy viên HĐQT

 

Ban điều hành

1. Ông Nguyễn Đức Liên

- Tổng Giám đốc

2. Bà Nguyễn Hải Thanh

- Phó Tổng Giám đốc