THÔNG BÁO: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

29/04/2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt nam (VALC)

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của VALC (sửa đổi lần 5) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 15/05/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-VALC-HĐQT ngày 23/04/2022 của HĐQT trong đó thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022,

Hội đồng quản trị VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của VALC như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 31/05/2022.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 30/04/2022.

3. Thư mời và Tài liệu họp sẽ được Công ty gửi tới Quý cổ đông theo quy định.

Trân trọng!

 

Nơi nhận (.......bản):

  • Như đề gửi;
  • Lưu VP.

chu ky chi Van TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền