VALC tổ chức thành công họp ĐHĐCĐ thường niên 2012

17/05/2012

Với sự có mặt của các cổ đông đại diện cho 131.874.226 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,27% tổng số cổ phần của VALC, Đại hội đã nhất trí thông qua các báo cáo, tài liệu được Hội đồng quản trị trình bày gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, Kế hoạch kinh doanh năm 2012 (theo Báo cáo số 14/BC-HĐQT-VALC ngày 25/4/2012)

2. Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 (theo Tờ trình số 15/TTr-VALC-HĐQT ngày  25/4/2012)

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản lý kinh doanh năm 2011 (theo báo cáo số 16/BC-VALC-HĐQT ngày 25/4/2012)

4. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2012 (theo Tờ trình số 17/TTr-VALC-HĐQT  ngày 25/4/2012)

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và TGĐ (theo Báo cáo số 01/BC-VALC-BKS ngày 10/3/2012)

6. Nghe thông báo kết quả chuyển nhượng hợp đồng B787-810

Nghị quyết, biên bản Đại hội (Download tài liệu: Nghị quyết; Biên bản Đại hội)