VALC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2011

26/04/2011


Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các tài liệu sau:

1. Kết quả kinh doanh 2010; Mục tiêu, nhiệm vụ và một số chỉ tiêu chính của Kế hoạch kinh doanh năm 2011
2. Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán), phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 và phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế tích lũy đến năm 2010
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản lý kinh doanh năm 2010
5. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2011
6. Việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ (lần 3) của Công ty
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và TGĐ

Nghị quyết, Biên bản đại hội (download tại đây)