VALC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

01/06/2010

Với số cổ đông đại diện cho 99,43% tổng số cổ phần phát hành, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các báo cáo, tài liệu sau:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010;
  • Báo cáo Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010;
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán 2010;
  • Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản lý kinh doanh năm 2009 và bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT;
  • Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009, chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2010;
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  • Báo cáo chủ trương đàm phán với Boeing về máy bay B787-8 đã ký.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2010 (tải về)
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 (tải về)