VALC mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

22/03/2011

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty như sau:

 1. Thời gian: 14h00 ngày 15/4/2011 (Thứ Sáu)
 2. Địa điểm: Phòng họp, trụ sở Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam – Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 3. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo và thông qua các tài liệu sau:
  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011;
  2. Kế hoạch kinh doanh 05 năm 2011 – 2015;
  3. Báo cáo tài chính kiểm toán 2010, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế;
  4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản lý kinh doanh;
  5. Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS;
  6. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  7. Các vấn đề khác liên quan;
 4. Tài liệu họp: Tài liệu họp download tại đây

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đã ký


Nguyễn Thị Thanh Vân

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/không tham dự trước 02 ngày tổ chức đại hội (Liên hệ: anh Nguyễn Trường Sơn – Chánh Văn phòng: Tel 04-35772225-14, 0912872028, Fax: 04-35772270);

Khi đi họp đề nghị Quý cổ đông mang theo tài liệu họp, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) theo mẫu tại phụ lục để làm thủ tục đăng ký cổ đông.

Giấy mời, tài liệu họp đã được gửi đến địa chỉ của từng cổ đông theo đường chuyển phát nhanh.