VALC mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

13/05/2010

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty như sau:

 1. Thời gian: 14h00, ngày 28/5/2010 (Thứ Sáu)
 2. Địa điểm: Phòng họp, trụ sở Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam – Tầng 7, tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội.
 3. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo và thông qua các tài liệu sau:
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010;
  • Kế hoạch tăng vốn điều lệ 2010;
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010;
  • Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản lý kinh doanh năm 2009 và bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT;
  • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009, phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010;
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát; (Tải về)
  • Báo cáo phương án đàm phán thực hiện hợp đồng Boeing;

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đã ký


Nguyễn Thị Thanh Vân

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/không tham dự trước 02 ngày tổ chức đại hội (Liên hệ: anh Nguyễn Trường Sơn – Chánh Văn phòng: Tel 04-35772225-14, 0912872028, Fax: 04-35772270);

Khi đi họp đề nghị Quý cổ đông mang theo tài liệu họp, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) theo mẫu tại phụ lục để làm thủ tục đăng ký cổ đông.

Giấy mời, tài liệu họp đã được gửi đến địa chỉ của từng cổ đông theo đường chuyển phát nhanh.