Thông báo về việc: Nội dung, tài liệu Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của VALC

25/10/2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt nam

Liên quan đến nội dung, tài liệu Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VALC, theo Thông báo mời họp số 334/TB-VALC ngày 08/09/2023 đã được HĐQT gửi tới Quý cổ đông, dự kiến Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VALC sẽ bao gồm 07 nội dung (chi tiết các nội dung được nêu tại Mục 3 của Thông báo số 334/TB-VALC).

Tuy  nhiên, để đảm bảo yêu cầu hoàn thiện các nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc bổ sung, thay đổi nội dung và tài liệu Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VALC. Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VALC sẽ nghe báo cáo và thông qua các tài liệu, nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và Kế hoạch kinh doanh 2023.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022; Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS 2022; Phương án phân phối LNST 2022; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS 2023.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023.

4. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động 2022 và Kế hoạch hoạt động 2023.

5. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu HĐQT, BKS của nhiệm kỳ IV (2023-2028).

6. Tờ Trình ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và TGĐ.

Trong đó: (i) Tài liệu từ mục 1 đến mục 5 nêu trên được giữ nguyên theo Thông báo mời họp số 334/TB-VALC; (ii) Tài liệu tại Mục 6 nêu trên là tài liệu mới được bổ sung; (iii) Đối với 02 tài liệu tại Mục 3.5 và 3.7 của Thông báo mời họp số 334/TB-VALC sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ trong thời gian tới (sau khi hoàn thiện nội dung, tài liệu).

Các nội dung khác của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VALC (thời gian, địa điểm tổ chức…) được giữ nguyên như các nội dung tại Thông báo số 334/TB-VALC ngày 08/09/2023 và Thông báo số 362/TB-VALC ngày 26/09/2023 của HĐQT VALC.

Trân trọng!

Nơi nhận (.......bản):

  • Như đề gửi;
  • Lưu VP.

                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                              CHỦ TỊCH

                                                (Đã ký)

                                               Trần Thanh Hiền