Thông báo thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

11/09/2019

Kính gửi:
 
- Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng         
-  Các cá nhân, tổ chức có liên quan

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 16/BB-VALC-HĐQT ngày 29/08/2019 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-VALC-HĐQT ngày 29/08/2019 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam số 0102384108 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/10/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05/09/2019,

Công ty Cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam xin được trân trọng thông báo về việc thay đổi Tổng giám đốc, thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau: Ông Nguyễn Đức Liên giữ chức vụ Tổng giám đốc và là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam thay Ông Bùi Văn Dũng kể từ ngày 05 tháng 09 năm 2019.

Trân trọng thông báo!