Thông báo thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

26/01/2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thông qua ngày 12/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-VALC-HĐQT ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam số 0102384108 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/10/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 25/01/2018.

Công ty Cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam xin được trân trọng thông báo về việc thay đổi Tổng giám đốc, thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Viễn thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, thôi là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2018.

2. Ông Bùi Văn Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc và là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam thay Ông Nguyễn Duy Viễn kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2018.

Trân trọng thông báo!