Thông báo: Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của VALC

26/09/2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

Ngày 30/08/2023 và ngày 08/09/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) đã có các Thông báo số 317/TB-VALC và Thông báo số 334/TB-VALC gửi các cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là ngày 30/08/2023 và ngày tổ chức Đại hội là ngày 30/09/2023.

Tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu hoàn thiện các nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 và thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, cụ thể như sau:

  1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội mới: Ngày 30/09/2023.
  2. Thời gian tổ chức Đại hội mới: 15h00, Thứ Hai, ngày 30/10/2023.

Các nội dung khác của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (địa điểm tổ chức; nội dung cuộc họp…) được giữ nguyên như các nội dung tại Thông báo mời họp số 334/TB-VALC ngày 08/09/2023 của HĐQT VALC.

Trân trọng!

Nơi nhận (.......bản):

  • Như đề gửi;
  • Lưu VP.

                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                (Đã ký)

                                                                                          Trần Thanh Hiền