Thông báo: Thay đổi thời gian Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

23/05/2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

Ngày 25/04/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) đã có Thông báo số 146/TB-VALC về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là ngày 25/04/2023 và ngày dự kiến tổ chức Đại hội là ngày 26/05/2023.

Tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu hoàn thiện các nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội mới: ngày 23/05/2023.

2. Ngày tổ chức Đại hội mới: 15h00, Thứ Năm, ngày 15/06/2023.

Thư mời và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 sẽ được Công ty gửi tới Quý cổ đông theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận (.......bản):

  • Như đề gửi;
  • Lưu VP.

                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                      CHỦ TỊCH

                                       (Đã ký)

                                       Trần Thanh Hiền