THÔNG BÁO : Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

19/04/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt nam (VALC)

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của VALC (sửa đổi lần 4) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-VALC-HĐQT ngày 10/04/2018 của HĐQT trong đó thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018,

Ngày 23/03/2018, Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) đã có Thông báo số 169/TB-VALC-VP gửi các cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là ngày 26/03/2018 và ngày dự kiến tổ chức Cuộc họp là ngày 26/04/2018.

Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian cho công tác chuẩn bị các nội dung của Đại hội được tốt hơn, Hội đồng quản trị VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của VALC, cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 18/05/2018.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 18/04/2018.

3. Thư mời họp Đại hội sẽ được VALC gửi đến Quý cổ đông và Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.valc.com.vn  trước 15 ngày tính từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định.

Trân trọng!


                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                     CHỦ TỊCH

                                    Đã ký

                                  Trần Thanh Hiền