Thông báo: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty

06/11/2023

Kính gửi:       - Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng

                      - Các tổ chức, cá nhân có liên quan

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;
  • Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 số 06/NQ-VALC-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2023 của ĐHĐCĐ VALC;
  • Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-VALC-HĐQT ngày 30/10/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT VALC nhiệm kỳ IV(2023-2028);
  • Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-VALC-HĐQT ngày 30/10/2023 của HĐQT về việc bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc (TGĐ) VALC;
  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102384108 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/10/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 02/11/2023 của VALC,

VALC xin được trân trọng thông báo về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, TGĐ và người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

  1. Bà Nguyễn Thị Nga được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VALC thay Ông Trần Thanh Hiền kể từ ngày 30/10/2023.
  2. Ông Lưu Minh Chung được bổ nhiệm giữ chức vụ TGĐ VALC thay Ông Nguyễn Đức Liên kể từ ngày 01/11/2023.
  3. Kể từ ngày 02/11/2023, Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch HĐQT và Ông Lưu Minh Chung – TGĐ VALC là hai (02) người đại diện theo Pháp luật của VALC.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

            - Như trên;

            - Lưu VT.

 

                                                            TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                      (Đã ký)

                                 

                                                               Lưu Minh Chung