THÔNG BÁO: Tham dự họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016

28/08/2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty VALC như sau:

I. Thời gian: 14h00 Thứ sáu, ngày 30/09/2016.

II. Địa điểm: Phòng họp, trụ sở Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam – Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo và thông qua các tài liệu sau:

3.1. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

3.2. Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án xử lý cổ phiếu quỹ bằng hình thức giảm vốn điều lệ Công ty.

IV. Tài liệu họp: Tài liệu họp, các mẫu giấy ủy quyền dành cho Tổ chức và Cá nhân được Công ty gửi cho các cổ đông theo quy định. Thông báo mời họp được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.valc.com.vn.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

Trần Thanh Hiền