Thông báo: Tạm hoãn và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

09/06/2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

Ngày 23/05/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) đã có Thông báo số 197/TB-VALC về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là ngày 23/05/2023 và ngày dự kiến tổ chức Đại hội là ngày 15/06/2023.

Tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu hoàn thiện các nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tạm hoãn và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 mới sẽ được Công ty thông báo tới Quý cổ đông sau khi các nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ được hoàn thiện.

Trân trọng!

Nơi nhận (.......bản):

  • Như đề gửi;
  • Lưu VP.

                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                               CHỦ TỊCH

                                                                 (Đã ký)

                                                                Trần Thanh Hiền