THÔNG BÁO: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

05/06/2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM

 


Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VALC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 15h00, Thứ Năm, ngày 18/06/2020.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Khách sạn Hilton Hanoi Opera – Số 01 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

          3. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo và thông qua các tài liệu và nội dung, bao gồm:

3.1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

3.2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019; Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát 2019; Phương án phân phối LNST năm 2019; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

3.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

3.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020.

3.5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

3.6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu họp: Thư mời họp, tài liệu họp và các mẫu giấy ủy quyền dành cho Tổ chức và Cá nhân được Công ty gửi cho Quý cổ đông theo quy định.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Thanh Hiền

Ghi chú: Khi đi họp đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) theo Mẫu đính kèm để làm thủ tục đăng ký cổ đông.