THÔNG BÁO: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

19/04/2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của VALC, cụ thể như sau:

1.    Thời gian: 15h00, Thứ Ba, ngày 07/05/2019.

2.    Địa điểm: Phòng họp tầng 1 (Westlake 12), Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake – Số 05 Phố Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

          3. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo và thông qua các tài liệu và nội dung, bao gồm:

3.1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

3.2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018; Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát 2018; Phương án phân phối LNST năm 2018; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

3.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

3.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019.

3.5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

3.6. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).

3.7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu họp: Thư mời họp, tài liệu họp và các mẫu giấy ủy quyền dành cho Tổ chức và Cá nhân được Công ty gửi cho các cổ đông theo quy định.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                       CHỦ TỊCH HĐQT

                                      (Đã ký)

                                          Trần Thanh Hiền