THÔNG BÁO: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

03/05/2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của VALC, cụ thể như sau:

          1. Thời gian: 14h00, Thứ Sáu, 18/05/2018.
        2. 
Địa điểm: Phòng họp trụ sở Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam – Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
          3.
Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo và thông qua các tài liệu và nội dung, bao gồm:

3.1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

3.2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017; Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát 2017; Phương án phân phối LNST năm 2017; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

3.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

3.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018.

3.5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

3.6. Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án chuyển đổi trụ sở chính Công ty.

3.7. Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

3.8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

3.9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu họp: www.valc.com.vn.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

 

Trân trọng kính mời!


 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

Trần Thanh Hiền