THÔNG BÁO: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

02/04/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty VALC như sau:

1. Thời gian: 14h00 Thứ Ba, ngày 25/04/2017

2. Địa điểm: Phòng họp trụ sở Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam – Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo và thông qua các tài liệu sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.(Download)

3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.(Download)

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động 2017.(Download)

3.4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kiểm toán BCTC 2016; Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát 2016; Phương án phân phối LNST năm 2016; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.(Download)

3.5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.(Download)

3.6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu họp: Tài liệu họp, các mẫu giấy ủy quyền dành cho Tổ chức và Cá nhân được Công ty gửi cho các cổ đông theo quy định. Thông báo mời họp được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.valc.com.vn. Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

Trần Thanh Hiền