THÔNG BÁO: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

14/04/2016

I. Thời gian: 09h00 Thứ sáu, ngày 29/04/2016.

II. Địa điểm: Phòng họp, trụ sở Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam – Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo và thông qua các tài liệu sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016. (Download)

3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. (Download)

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016. (Download)

3.4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kiểm toán BCTC 2015; Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát 2015; Phương án phân phối LNST năm 2015; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016. (Download)

3.5. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. (Download)

3.6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. (Download)

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

Trần Thanh Hiền