THÔNG BÁO: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

06/04/2015

I. Thời gian: 14h00, Thứ Sáu, ngày 24/04/2015.

II. Địa điểm: Phòng họp, trụ sở Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam – Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo và thông qua các tài liệu sau:

3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014 và Kế hoạch kinh doanh 2015. (Download)

3.2 Báo cáo kết quả kiểm toán 2014, chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát 2014, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014. (Download)

3.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. (Download)

3.4 Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015.(Download)

3.5 Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ VALC lần thứ 5 theo các quy định của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

3.6 Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015. (Download)

3.7 Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015. (Download)

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

Trần Thanh Hiền