THÔNG BÁO: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

16/04/2014

I. Thời gian: 14h00 ngày 28/04/2014 (Thứ Hai)

II. Địa điểm: Phòng họp, trụ sở Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam – Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo và thông qua các tài liệu sau:

1. Giấy mời ĐHĐCĐ thường niên 2014. (Download)

2. Mẫu giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. (Download)

3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014. (Download)

4. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ VALC lần thứ 4. (Download)

5. Báo cáo điều chỉnh thời gian khấu hao các dự án máy bay hiện tại của VALC.

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2013, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2014.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2014.

8. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh 2013.

9. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

10. Tờ trình ĐHĐCĐ Phương án nhân sự HĐQT Nhiệm kỳ II (Nhiệm kỳ 2013-2018).

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

Nguyễn Thị Thanh Vân