THÔNG BÁO: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

11/04/2013

1. Thời gian: 14h00 ngày 24/04/2013 (Thứ Tư )

2. Địa điểm: Phòng họp, trụ sở Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam – Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo và thông qua các tài liệu sau:

i. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2012, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2013. (download)

ii. Báo cáo Tài chính kiểm toán 2012; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2012, kết quả phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát 2012 và thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.

iii. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh 2012.

iv. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

v. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thông qua nhân sự Ban Điều hành để HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm (Nhiệm kỳ 2013-2018).

vi. Mẫu giấy ủy quyền. (download)

vii. Chương trình họp. (download)

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

Nguyễn Thị Thanh Vân