THÔNG BÁO: Mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2018

21/09/2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của VALC, cụ thể như sau:

1.  Thời gian: 14h00, Thứ Hai, ngày 01/10/2018.

2. Địa điểm: Phòng họp – Tầng 5, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3.  Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo và thông qua các tài liệu và nội dung, bao gồm:

3.1. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)

3.2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu họp: Thư mời, tài liệu họp và các mẫu giấy ủy quyền dành cho tổ chức và cá nhân được Công ty gửi cho các cổ đông theo đường công văn và được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.valc.com.vn.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

 

Trân trọng kính mời!

                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                       CHỦ TỊCH HĐQT

                                      (Đã ký)

                                     Trần Thanh Hiền