Thông báo: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

22/04/2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

 

           Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (“VALC”) (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0102384108 do Sở KH&ĐT Thành phố  Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2007, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 6, số 18 Lý Thường kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của VALC, cụ thể như sau:

            1. Thời gian: 09h00, Thứ Bảy, ngày 15/05/2021.

            2. Địa điểm: Sheraton Grand Danang Resort – Số 35 Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

            3. Nội dung họp ĐHĐCĐ: ĐHĐCĐ nghe báo cáo và thông qua các tài liệu và nội dung, bao gồm:

3.1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

3.2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020; Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát 2020; Phương án phân phối LNST năm 2020; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

3.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

3.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động 2021.

3.5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

3.6. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VALC lần thứ 5.

3.7. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

3.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Thông báo, tài liệu cuộc họp và các mẫu giấy ủy quyền dành cho Tổ chức và Cá nhân được Công ty gửi cho Quý cổ đông theo quy định.

5. Tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (024) 3577 2225 – Số máy lẻ 68 (Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phòng HCTH) trước 12h00 ngày 10/05/2021, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

Trụ sở: Tầng 6, số 18 Lý Thường kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3577 2225                               Fax: (024) 3577 2270

Website: www.valc.com.vn

               Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.

               - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) theo Mẫu đính kèm để làm thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định.

               Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

             Trân trọng kính mời!

 

Nơi nhận (.......bản):

  • Như đề gửi;
  • Lưu VP.

chu ky chi Van TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thanh Hiền