THÔNG BÁO: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

02/04/2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt nam (VALC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của VALC (sửa đổi lần 4) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT Quý I/2017.

Hội đồng quản trị VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của VALC như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 25/04/2017.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 24/03/2017.
3. Thư mời họp Đại hội sẽ được VALC gửi đến Quý cổ đông và Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.valc.com.vn  trước 15 ngày tính từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định.

Trân trọng!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Trần Thanh Hiền


(download tài liệu)