Thông báo chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

19/05/2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt nam (VALC)

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của VALC (sửa đổi lần 4) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-VALC-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT trong đó thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của VALC như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 19/06/2020.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 19/05/2020.

3. Thư mời và Tài liệu họp sẽ được Công ty gửi tới Quý cổ đông trước 15 ngày tính từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định.

Trân trọng!

 

                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                               CHỦ TỊCH

                              (đã ký)

 

 

                            Trần Thanh Hiền