Thông báo: Chốt Danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022

24/11/2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (sửa đổi lần 5) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/05/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-VALC-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VALC trong đó phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2022;

- Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-VALC-HĐQT ngày 23/11/2023 của Hội đồng quản trị VALC về việc Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;

Hội đồng quản trị VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 của VALC, cụ thể như sau:

1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

2. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

3. Tỷ lệ cổ tức: 11%/năm (tính trên mệnh giá).

4. Thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2022: ngày 25/12/2023.

5. Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả: ngày 24/11/2023.

4. Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 sẽ được Công ty gửi tới Quý cổ đông và đăng tải trên Website chính thức của Công ty tại địa chỉ https://valc.com.vn theo đúng quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận (.......bản):

  • Như đề gửi;
  • Lưu VT.

                                                               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                              (Đã ký)

                                                                        Nguyễn Thị Nga