Thông báo: Chốt Danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021

28/11/2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt nam (VALC)

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (sửa đổi lần 5) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/05/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-VALC-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VALC trong đó phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-VALC-HĐQT ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị VALC về Phương án chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông;

- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-VALC-HĐQT ngày 28/11/2022 của HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021,

Hội đồng quản trị VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 của VALC, cụ thể như sau:

1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

2. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

3. Tỷ lệ cổ tức: 22%/năm (tính trên mệnh giá).

4. Thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2021: ngày 28/12/2022.

5. Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả: ngày 28/11/2022.

4. Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được Công ty gửi tới Quý cổ đông và đăng tải trên Website chính thức của Công ty tại địa chỉ https://valc.com.vn theo đúng quy định.

Trân trọng!

 

                                                                                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                                   Đã ký

                                                                                                                                                                          Trần Thanh Hiền