Thông báo: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020

14/10/2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt nam (VALC)

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (sửa đổi lần 5) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/05/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-VALC-HĐQT ngày 12/10/2021 của HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020,

Hội đồng quản trị VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 của VALC, cụ thể như sau:

1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

2. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

3.Tỷ lệ cổ tức: 22%/năm (tính trên mệnh giá).

4. Thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2020: ngày 15/11/2021.

5. Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả: ngày 15/10/2021.

4. Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 sẽ được Công ty gửi tới Quý cổ đông và đăng tải trên Website chính thức của Công ty tại địa chỉ https://valc.com.vn.

Trân trọng!

Nơi nhận (.......bản):

  • Như đề gửi;
  • Lưu VT.

                                                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                            CHỦ TỊCH

                                                              (Đã ký)

                                                              Trần Thanh Hiền