Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019

01/06/2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt nam (VALC)

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của VALC (sửa đổi lần 4) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-VALC-HĐQT ngày 29/05/2020 của HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2019,

Hội đồng quản trị VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 của VALC, cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2019: ngày 29/06/2020.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 là ngày 29/05/2020. Thời điểm chốt danh sách cổ đông này có giá trị và hiệu lực khi được ĐHĐCĐ VALC phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2019 (dự kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020).

3. Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 sẽ được Công ty gửi tới Quý cổ đông và đăng tải trên Website chính thức của Công ty tại địa chỉ https://valc.com.vn.

Trân trọng!

 

Nơi nhận (.......bản):

-        Như đề gửi;

-        Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 

  Trần Thanh Hiền