THÔNG BÁO: Chi trả cổ tức năm 2013

06/09/2014

THÔNG BÁO
Về việc: Chi trả cổ tức năm 2013

Kính gửi: Cổ đông VALC

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-VALC-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam;

Công ty Cổ Phần Cho thuê máy bay Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2013 như sau:

1. Loại cổ phiếu:
Cổ phần phổ thông;

2. Mệnh giá:
10.000 đ (Mười nghìn đồng);

3.Tỷ lệ cổ tức:
22%/năm (tính trên mệnh giá);

4. Ngày chốt danh sách cổ đông:
 ngày 15/08/2014;

5. Số cổ phần phổ thông của Quý Cổ đông tại thời điểm chốt danh sách:

6. Cổ tức theo tỉ lệ (VND):

7. Số thuế thu nhập khấu trừ (VND):
(Thực hiện theo Quy định tại Thông tư Số: 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 về việc Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, Công ty sẽ thực hiện khấu trừ 5% thuế TNCN khi chi trả cổ tức cho các cổ đông cá nhân)

8. Số tiền thực nhận sau khi khấu trừ thuế (VND):

9. Thời gian chi trả cổ tức:
ngày 15/09/2014;
Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian giữa thời điểm kết thúc chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức (từ ngày 15/08/2014 đến ngày 14/09/2014) thì người được chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ Công ty.

10. Địa điểm chi trả cổ tức:
Trụ sở Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam, Tầng 14, Tháp A, Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

11. Hình thức chi trả cổ tức:
Bằng Tiền mặt hoặc Chuyển khoản.

12.Thủ tục chi trả cổ tức:
a./ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt:

Đề nghị mang theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CMND của người được ủy quyền.

b./ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản:
- Đối với các cổ đông đã đăng ký tài khoản chi trả cổ tức với Công ty, Công ty sẽ chi trả vào tài khoản đã đăng ký của cổ đông, cụ thể:
Tên tài khoản:
Số tài khoản:
Ngân hàng:

Nếu Quý cổ đông có nhu cầu thay đổi thông tin tài khoản nói trên, xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu “Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2013 bằng hình thức chuyển khoản” và gửi bản chính về Công ty trước ngày 14/09/2014. Sau ngày này, Công ty sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp thay đổi nào và sẽ chuyển trả cổ tức vào tài khoản cổ đông đã đăng ký trước đây (cổ đông tự chịu phí chuyển  tiền).

- Đối với các cổ đông chưa đăng ký tài khoản chi trả cổ tức với Công ty, Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu “Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2013 bằng hình thức chuyển khoản” và gửi bản chính về Công ty trước ngày 14/09/2014.

* Lưu ý: Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam.
Điện thoại: (04) 35772225 (Ext: 34)

Trân trọng thông báo!

1. GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC (Download)
2. GIẤY ĐĂNG KÝ THANH TOÁN CỔ TỨC (Download)