THÔNG BÁO: Chi trả cổ tức năm 2012

24/09/2013

THÔNG BÁO
Về việc: Chi trả cổ tức năm 2012

Kính gửi: Cổ đông VALC

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-VALC ngày 10/09/2013, Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông của VALC có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm cuối năm tài chính 2012 (ngày chốt danh sách cổ đông 31/12/2012) như sau:

1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
3. Thời gian chi trả cổ tức: Từ 15/09/2013
4. Tổng số cổ phần Quý Cổ đông sở hữu tại từng thời điểm chốt danh sách cổ đông và cổ tức mà Quý Cổ đông được hưởng

Thời điểm chốt danh sách cổ đông

Số cổ phần Quý Cổ đông sở hữu tại thời điểm chốt

Cổ tức được hưởng (VNĐ)

Ngày 31/12/2012

 

 

Khấu trừ 5% thuế TNCN (*)

 

Cổ tức còn được hưởng của Quý Cổ đông

 

(*) Thực hiện theo Quy định tại Thông tư Số: 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

5. Phương thức chi trả cổ tức năm 2012
- Đối với cổ đông tổ chức: VALC chuyển khoản vào tài khoản của Quý Cổ đông theo như đăng ký thông tin chuyển khoản của Quý Cổ đông. Đề nghị Quý Cổ đông điền vào Phiếu yêu cầu chuyển khoản (theo mẫu tại phụ lục đính kèm); và gửi Phiếu yêu cầu chuyển khoản và Thông báo này (bản chính) về Phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (phí chuyển tiền sẽ do cổ đông chịu).

- Đối với cổ đông cá nhân: VALC chuyển trả cổ tức cho Quý Cổ đông theo một trong 02 cách thức sau:

+ Quý Cổ đông có thể lĩnh tiền mặt tại Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam. Khi đến nhận tiền mặt, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân bản gốc để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay thì người nhận thay phải có: giấy CMND, Giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu tại phụ lục Thông báo này).

+ Chuyển khoản vào tài khoản của Quý Cổ đông theo như đăng ký thông tin chuyển khoản của Quý Cổ đông. Đề nghị Quý Cổ đông điền vào Phiếu yêu cầu chuyển khoản (theo mẫu tại phụ lục đính kèm); gửi Phiếu yêu cầu chuyển khoản và Thông báo này (bản chính) về Phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam. Trong trường hợp này, phí chuyển tiền sẽ do Quý Cổ đông chịu và VALC chỉ thanh toán cổ tức vào tài khoản có tên tài khoản là tên Quý Cổ đông).

Mọi thắc mắc của Quý Cổ đông xin liên hệ Phòng Kế toán Tài chính – Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam; tầng 14 tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội theo số điện thoại 04.35772225 – Số máy lẻ 31.

Trân trọng thông báo!

1. Phiếu yêu cầu chuyển khoản - Dành cho Tổ chức (Download)
2. Phiếu yêu cầu chuyển khoản - Dành cho Cá nhân (Download)