THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CỔ PHẦN NĂM 2021

09/12/2022

THÔNG BÁO

Về việc: Chi trả cổ tức cổ phần năm 2021

 

Kính gửi:  Quý cổ đông ………………………………………………….

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (sửa đổi lần 5) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/05/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-VALC-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-VALC-HĐQT ngày 28/11/2022 của HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021,

 Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2021, cụ thể như sau:

1. Loại cổ phần:                               Cổ phần phổ thông;

2. Mệnh giá:                                     10.000 đồng (Mười nghìn đồng);

3. Tỷ lệ cổ tức:                                   22%/năm (tính trên mệnh giá);

4. Ngày chốt danh sách cổ đông:    Ngày 28/11/2022;

5. Số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách: ……………………………... 

6. Cổ tức theo tỉ lệ (VNĐ):…………………………………………………

7. Số thuế thu nhập khấu trừ (VNĐ): Thực hiện theo quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân, Công ty sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân khi chi trả cổ tức cho cổ đông là cá nhân.

8. Số tiền thực nhận sau khi khấu trừ thuế (VNĐ): ……………………..

9. Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến ngày 28/12/2022;

10. Địa điểm chi trả cổ tức: Trụ sở Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam, Tầng 06, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

12. Thủ tục chi trả cổ tức:

a./ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy CMND, Thông báo chi trả cổ tức và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CMND của người được ủy quyền.

Lưu ý: Công ty chỉ thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông cá nhân.

b./ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản:

- Đối với các cổ đông đã đăng ký tài khoản chi trả cổ tức với Công ty, Công ty sẽ chi trả vào tài khoản đã đăng ký của cổ đông, cụ thể:

Tên tài khoản       : ……………………………………………………..

Số tài khoản                  : ……………………………………………………..

Ngân hàng            : ……………………………………………………..

Nếu Quý cổ đông có nhu cầu thay đổi thông tin tài khoản nói trên, xin vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào Mẫu “Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2021 bằng hình thức chuyển khoản” và gửi bản chính về Công ty trước ngày          24/12/2022. Sau ngày này, Công ty sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp thay đổi nào và sẽ chuyển trả cổ tức vào tài khoản cổ đông đã đăng ký trước đây (cổ đông tự chịu phí chuyển tiền).

- Đối với các cổ đông chưa đăng ký tài khoản chi trả cổ tức với Công ty, Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu “Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2021 bằng hình thức chuyển khoản” và gửi bản chính về Công ty trước ngày 24/12/2022.

* Lưu ý: Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam.

Điện thoại: 02435772225, máy lẻ 29, 50. 

Trân trọng thông báo!

 

      TỔNG GIÁM ĐỐC

  CHỦ TỊCH HĐQT

                       

    (Đã ký)

 

       Nguyễn Đức Liên

 

      (Đã ký)

 

        Trần Thanh Hiền