TB: Thay đổi nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

07/04/2011

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/4/2011.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam đã có thông báo số 134/GM-VALC ngày 22/3/2011 v/v mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 15/4/2011. HĐQT thông báo về việc điều chỉnh và bổ sung nội dung họp như sau:

1.
Trong nội dung chương trình họp dự kiến có nội dung về Kế hoạch kinh doanh 05 năm 2011 – 2015. Tuy nhiên do cần củng cố một số thông tin, cơ sở để xây dựng kế hoạch cho chắc chắn nên HĐQT đã chỉ đạo tiếp tục cập nhật thông tin, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới và thống nhất đưa nội dung này ra khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 như dự kiến,
Kế hoạch kinh doanh 05 năm sẽ được gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi đã được hoàn thiện.

2.
Trước thực tế hoạt động kinh doanh của VALC đã có những thay đổi nhất định so với thời điểm Công ty mới được thành lập, Điều lệ Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam cần có sự sửa đổi cho phù hợp với những quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty. Do vậy, HĐQT thống nhất bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (theo Tờ trình số 15/TTr-VALC-HĐQT ngày 7/4/2011 download tại đây)

HĐQT trân trọng thông báo.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đã ký


Nguyễn Thị Thanh Vân

CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011 (số 05/BC-HĐQT-VALC ngày 15/3/2011).

2.
Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2010, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 và phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế tích lũy đến năm 2010  (số 06/BC-HĐQT-VALC ngày 15/3/2011).

3.
Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản lý kinh doanh (số 07 BC-HĐQT-VALC ngày 15/3/2011)

Lưu ý nội dung kiến nghị của HĐQT:
Đối với số vốn vay trị giá 45,3 triệu USD từ BIDV để thanh toán PDP cho dự án A321-200, theo yêu cầu của Bên tài trợ, kính đề nghị các cổ đông sáng lập có bảo lãnh vay vốn cho VALC theo tỷ lệ vốn góp để VALC đủ điều kiện giải ngân để đảm bảo nguồn thanh toán cho nhà sản xuất.

4. Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 (số 08/BC-HĐQT-VALC ngày 15/3/2011).

5.
Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ (15/TTr-HĐQT-VALC ngày 07/4/2011).

6.
Báo cáo của Ban Kiểm soát.